Envelope minus icon

4x
cis-envelope-minus
<i class="cis-envelope-minus"></i>
3x
2x
1x

Other icons in category: Files