Mobile minus icon

4x
cis-mobile-minus
<i class="cis-mobile-minus"></i>
3x
2x
1x

Other icons in category: Phone